CLUBREGLEMENT

 


 

ART .1

 • Alle meerderjarigen (vanaf 16 jaar) kunnen lid worden van de club, mits de betaling van de jaarlijkse verzekeringspremie en een jaarlijks lidgeld, vastgesteld door het bestuur.
 • Niet-leden mogen deelnemen aan de door het bestuur georganiseerde ritten, na overleg met het bestuur.
 • Het ''fiets''-seizoen neemt aanvang in maart (bij de openingsrit) en eindigt in oktober (bij de sluitingsrit).
 • Inschrijven is GEDURENDE HET GANSE JAAR geldig maar bij voorkeur voor 30 april van het lopende seizoen.
 • In geval van slechte weersomstandigheden beslist de MEERDERHEID van de aanwezige bestuursleden of de voorziene rit wordt gereden.

ART. 2

 • Iedereen dient zich strikt aan de geldende verkeersreglementen te houden.

ART.3

 • Start en aankomst gebeuren in het clublokaal alwaar een gratis consummatie wordt gegeven na de rit.
  Tijdens de rit MAG elke groep 1 tussenstop maken alwaar er eventueel een consummatie kan worden genuttigd. Deze stoppen worden georganiseerd in het traject van de rit en door het bestuur éénduidig vastgelegd. Hiervan kan enkel worden afgeweken bij een eventueel gesloten etablisement, café,...
 • In IEDERE omstandigheid (hindernis - kruispunt - verkeerslicht - valpartij - defect - ...) wordt er gewacht op iedereen.
  De slogan "samen uit - samen thuis" is steeds van toepassing.
 • ALLE deelnemers volgen ONVOORWAARDELIJK de bevelen en richtlijnen der ritleiders.
 • Er wordt gereden in 4 groepen:
   • GROEP1:        80 - 110km     à 30-32km/h     vertrek 8u30
   • GROEP2:       60 - 80 km     à 27-30km/h      vertrek 8u30
   • GROEP3:       50 - 70 km      à 24-27km/h      vertrek 8u30
   • GROEP55+:  tot 50 km        max 20km/h      vertrek 8u30
    Alle vermelde afstanden en snelheden zijn niet bindend en afhankelijk van het soort parcours, speciale ritten, weersomstandigheden,...

    De leden kiezen vrij binnen welke groep zij hun ritten rijden, dit evenwel mits inachtname van de volgende beperking:
    Leden die bij groep 55+ rijden dienen de minimumleeftijd van 55 jaar bereikt te hebben.
    Voor leden die deze leeftijd niet bereikt hebben is het niet toegelaten deel te nemen aan de ritten van groep 55+. Evenwel kan een lid welk niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde toch meerijden met groep 55+ wanneer zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen, zoals bvb het hernemen van de sportactiviteit na een langdurige kwetsuur. Deze bijzondere voorwaarde dient echter voorafgaandelijk gemeld te worden aan het bestuur. Bij deelname aan een rit van groep 55+ zal het -55deelnemende lid dat niet voldoet aan de leeftijdsvereiste erop toezien dat hij achteraan in de groep plaatsneemt.
    Wanneer een lid voldoet aan deze voorwaarde zal hij met groep 55+ kunnen meerijden met toekenning van de punten voor het kampioenschap. Wordt evenwel vastgesteld dat een lid misbruik maakt van de mogelijkheid die hem geboden wordt mee te rijden met groep 55+ kan het bestuur, na het aanhoren van dit lid, dit lid sanctioneren door hem de punten verworven tijdens deelname aan de ritten bij groep 55+ te ontnemen.
   • GROEP 55+: tot 50km max. à 20km/h - vertrek 8u30.

  ART.4

            Puntenrangschikking

           Na het afsluiten van het seizoen word(t)(en) de clubkampioen(en) bekend gemaakt en dit op basis van een puntensysteem.

           Voor het maatschappelijke jaar komen volgende proeven in aanmerking.            

           - Aanwezigheid inschrijvingsvergadering: 3 punten 

           - Bezoek clublokaal voor de aanvang van de rit: 1 punt

          -  Uitrijden van de rit of de intentie daartoe (defecten edm kunnen tot de intentie behoren): 1 punt

          - Bezoek aan het clublokaal in groep en in clubkledij na de rit en het nuttigen van de aangeboden drankje.

          -  Deelname tweedaagse: 6 punten

          -  Deelname nazomerrit (indien georganiseerd): 3 punten

          -  Meehelpen tijdens het eetfestijn (minstens 1 avond of middag): 3 punten

      BIJ IEDERE START EN AANKOMST, VAN ELKE IN AANMERKING KOMENDE ACTIVITEIT, ZAL EEN LIJST WORDEN     AANGEBODEN AAN DE RITLEIDER DIE DE     PUNTEN ZAL TOEKENNEN.

        KEIZER: Wie 3 jaar na elkaar kampioen wordt, krijgt deze titel.

   ART.5

   • Bij een defect, tijdens een georganiseerde rit van de club, kan het lid het voorhanden reservemateriaal in bruikleen verder gebruiken tot het einde van de rit. Dit materiaal dient, volledig gereinigd en in de ontvangen staat van bevinding, uiterlijk 3 dagen na de rit te worden terug bezorgd aan de verantwoordelijke voor het materiaal.

   ART.6

   • KLEDIJ: Deze uitrusting dient door elk lid verplicht aangekocht te worden. De kostprijs van deze uitrusting bedraagt 120 euro. Het lid wordt eigenaar van de door hem aangekochte kledij. Het lid is steeds verplicht om de volledige uitrusting te dragen tijdens elke ''fiets''-activiteit waaraan hij deelneemt.

   ART.7

   • Voor de groepen 1, 2 en 3 is steeds een volgwagen voorzien (indien beschikbaar) en dit vanaf 7 deelnemers.
    De financiële brandstofvergoeding voor de volgers geldt tevens ook vanaf 7 deelnemers. Voor groep 55+ is geen volgwagen voorzien.
   • KEIZER: wie 3 x na elkaar kampioen wordt, zal deze titel verwerven.
   • Iedere betwisting en onregelmatigheid wordt door de ritleider aan het bestuur voorgelegd en UITSLUITEND door het bestuur beslecht.

   ART.8.

   • Het bestuur is kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
   • Het dragen van een valhelm is verplicht tijdens alle activiteiten van de club.
    Wie zich op een activiteit van de club aanbiedt zonder valhelm kan aan deze activiteit niet deelnemen.

   ART.9

   • Ieder lid wordt geacht het reglement te kennen.

   ART.10.

   • Het bestuur zal toezicht uitoefenen op de toepassing van het reglement.